metoda Follow - etapy

Spotkanie wstępne, na którym wspólnie z naszym Klientem definiujemy potrzeby szkoleniowe przedsiębiorstwa.
Spotkanie zaawansowane, na którym niezbędna jest osoba, która bezpośrednio jest zainteresowana realizacją projektu oraz osoba zarządzająca zespołem, który zostanie objęty szkoleniem. Na spotkaniu weryfikujemy spójność oczekiwań osób zaangażowanych w przygotowania i prezentujemy wstępny zarys szkolenia, który odpowiada na to, co zgłasza nam Klient.

Audyt i spotkania z uczestnikami, spotkania z uczestnikami, które w zależności od potrzeb projektu przeprowadzane są w całości lub wybiórczo z poszczególnymi osobami. Przy realizacji coachingu grupowego niezbędne są spotkania z każdym z uczestników w celu ustalenia ich indywidualnych kontraktów rozwojowych. W przypadku audytu w ramach szkolenia tematycznego, trenerzy przeprowadzają wywiad ustalający potrzeby uczestników.

Budowa projektu szkoleniowego. W oparciu o raport ze wszystkich wywiadów audytowych budowany jest projekt szkoleniowy. Projekt jest wysyłany do akceptacji Klienta.

Ewaluacja. Warsztaty kończą się anonimową ankietą, która określa rozwój uczestników, ich ocenę swojej wiedzy przed i po projekcie oraz zadowolenie ze szkolenia.

Prezentacja raportu poszkoleniowego i wnioski doradcze – jest to ostatni etap pracy. Przed spotkaniem końcowym zapraszamy Klienta, do tego, by określił swoje oczekiwania, czyli czego potrzebuję w ramach feedbacku końcowego. Nie przekazujemy informacji indywidualnych o uczestnikach naszych warsztatów wedle zasady  dyskrecji znajdującej się w standardach trenera PTP. Prezentacja może mieć charakter prezentacji multimedialnej, jak i doradczej rozmowy konsultacyjnej. Na spotkaniu końcowym omawiamy również kierunki rozwoju na przyszłość.
powrót do strony metoda Follow