metoda Follow - założenia

Follow tak na początku swojej działalności i dzisiaj w swojej METODZIE korzysta z:

  • holistycznego rozumienia człowieka i jego potrzeb rozwojowych - metoda FOLLOW zakłada pracę na potencjale uczestników, ale wyklucza manipulacje.
  • interaktywnego sposobu pracy - każde szkolenie jest inne, gdyż inni są ludzie, którzy wchodzą ze sobą w różne interakcje. Otwartość metody na interakcje oraz przygotowanie trenerów, by potrafili się w nich poruszać, powoduje, że szkolenia są dynamiczne i niestandardowe.
  • zasad procesu grupowego, który uwzględnia naturalny opór człowieka na zmianę oraz trudne sytuacje w pracy zespołowej. Metoda FOLLOW szanuje taką postawę, ale również pokazuje inną, nową perspektywę, w której uczestnik może dokonywać wyboru.
  • założeń kierunku rozwojowego Gestalt - zorientowanego na budowaniu relacji Ja-Ty, w świetle pracy grupowej. Trener metody FOLLOW to partner tworzący doświadczenia rozwojowe w związku z potrzebami uczestników. To osoba, która ma możliwości oceny, czy dane doświadczenie jest możliwe do przeprowadzenia w grupie i czy uczestnicy są na nie gotowi.
  • zadaniowego podejścia do biznesu, co oznacza jasne określenie, jakie cele biznesowe ma realizować rozwój uczestników i jakie firma ma wymierne dla siebie korzyści.
  • zasad systemowego ujęcia przedsiębiorstwa, które pozwalają na szersze widzenie jego rozwoju.
  • ze standardów europejskich, które uwzględniają diagnozę służącą tworzeniu projektu oraz audyt ukazujący indywidualne potrzeby uczestników. Takie podejście pozwala na ocenę ewaluacji pracy wg. metody FOLLOW.
  • ze sformalizowanych zasad Polskiego Towarzystwa Psychologicznego dotyczących zasad prowadzenia szkoleń warsztatowych, co do ilości osób, struktury warsztatu, stawiania celów, doboru metody.

    powrót do strony metoda Follow